Company 이벤트                                                                                     


5월 초정탄산수 이벤트


널 위해 준비했어!!

초정한 장미 꽃다발...♡


로즈데이와 성년의 날을 맞아 소중한 사람.

혹은 성년이 된 친구에게 메시지를 적어주세요


추첨을 통해 5분께 장미처럼 초정초정한 초정탄산수를 드립니다.

(응모기간 : 5월 12일 ~ 5월 16일)

(당첨자 발표 : 5월 19일)

상호명 : (주)일화 │ 대표자 : 김상균, 정창주 │ 대표번호 : 031-550-0100
주소 : 경기도 구리시 벌말로 96 (토평동288) 우 11960 | 사업자 등록번호 : 132-81-01004
서울지점 : 서울특별시 강동구 상일로 6길 21(상일동) 우 05288
고객센터 : 080-311-2222(식품,인삼) / 080-388-3333(제약)

이용약관       개인정보취급방침