Company 홍보센터                                                                                            


 공지/보도자료

 

[보도자료] 초정탄산수, 요리부터 청소까지 ‘탄산수 실생활 활용팁 4가지’ 공개

- 제철 맞은 딸기청과 곁들여 ‘딸기에이드’, 비린내 제거 및 튀김요리에도 제격!

- 찌든 때 및 얼룩 제거, 얼굴 세안 시 노폐물 제거까지!